قیمت چاپ کارت ویزیت عادی

 • کارت ویزیت سایز نرمال
  8.5x 4.8 cm
 • کارت ویزیت گلاسه یو وی
  تحویل 3روزه
  قیمت یک رو: 15500
  قیمت دو رو: 20500
 • کارت ویزیت سلفون براق
  تحویل 3روزه
  قیمت یک رو: 17500
  قیمت دو رو: 22500
 • کارت ویزیت سلفون مات
  تحویل 3روزه
  قیمت یک رو: 19500
  قیمت دو رو: 24500
 • کارت ویزیت سلفون مات+ یووی موضعی
  تحویل 8 روزه
  قیمت یک رو: 33500
  قیمت دو رو: 38500
 • کارت ویزیت سلفون مخملی
  تحویل 10 روزه
  قیمت یک رو: 35500
  قیمت دو رو: 55500
 • کارت ویزیت: سلفون مخملی + یووی موضعی
  تحویل 10روزه
  قیمت یک رو: 55500
  قیمت دو رو: 65500
 • کارت ویزیت کتان آلمانی
  تحویل 4روزه
  قیمت یک رو: 33500
  قیمت دو رو: 39500
 • کارت ویزیت سوسماری
  تحویل 6روزه
  قیمت یک رو:25500
  قیمت دو رو: 28500
 • کارت ویزیت سایز بزرگ
  8.9x 5.8 cm
 • کارت ویزیت گلاسه یو وی
  تحویل 3روزه
  قیمت یک رو: 23500
  قیمت دو رو: 30500
 • کارت ویزیت سلفون براق
  تحویل 3روزه
  قیمت یک رو: 25500
  قیمت دو رو: 32500
 • کارت ویزیت سلفون مات
  تحویل 3روزه
  قیمت یک رو: 29500
  قیمت دو رو: 35000
 • کارت ویزیت سلفون مات+ یووی موضعی
  تحویل 8 روزه
  قیمت یک رو: 50500
  قیمت دو رو: 58500
 • کارت ویزیت سلفون مخملی
  تحویل 10 روزه
  قیمت یک رو: 55500
  قیمت دو رو: 85500
 • کارت ویزیت سلفون مخملی + یووی موضعی
  تحویل 10روزه
  قیمت یک رو: 85500
  قیمت دو رو: 98500
 • کارت ویزیت کتان آلمانی
  تحویل 4روزه
  قیمت یک رو: 51500
  قیمت دو رو: 59500
 • کارت ویزیت سوسماری
  تحویل 6روزه
  قیمت یک رو: 38500
  قیمت دو رو: 43500
 • کارت ویزیت فوری
  8.5x 4.8 cm
 • کارت ویزیت گلاسه یو وی
  تحویل فوری یک روزه
  قیمت یک رو: 27500
  قیمت دو رو: 34500
 • کارت ویزیت سلفون مات
  تحویل فوری یک روزه
  قیمت یک رو: 35500
  قیمت دو رو: 39500
 • کارت ویزیت کتان آلمانی
  تحویل فوری یک روزه
  قیمت یک رو: 45500
  قیمت دو رو: 49500
 • کارت ویزیت سلفون مات+ یووی موضعی
  تحویل 8 روزه
  قیمت یک رو: 33500
  قیمت دو رو: 38500
 • کارت ویزیت سلفون مخملی
  تحویل 10 روزه
  قیمت یک رو: 35500
  قیمت دو رو: 55500
 • کارت ویزیت: سلفون مخملی + یووی موضعی
  تحویل 10روزه
  قیمت یک رو: 55500
  قیمت دو رو: 65500
 • کارت ویزیت کتان آلمانی
  تحویل 4روزه
  قیمت یک رو: 33500
  قیمت دو رو: 39500
 • کارت ویزیت سوسماری
  تحویل 6روزه
  قیمت یک رو:25500
  قیمت دو رو: 28500

قیمت چاپ کارت ویزیت فانتزی

 • کارت ویزیت فانتزی سایز نرمال
  8.5×4.8 cm
 • کارت ویزیت لمینیت ضخیم براق
  تحویل 8روزه
  قیمت دو رو: 60500
 • کارت ویزیت لمینیت ضخیم مات
  تحویل 8روزه
  قیمت دو رو: 95500
 • کارت ویزیت موضعی استخوانی
  تحویل 8روزه
  قیمت دو رو: 60500
 • کارت ویزیت مخملی استخوانی
  تحویل 8روزه
  قیمت دو رو: 95500
 • کارت ویزیت فانتزی سایز بزرگ
  8.9×5.8 cm
 • کارت ویزیت لمینیت ضخیم براق
  تحویل 8روزه
  قیمت دو رو: 76500
 • کارت ویزیت لمینیت ضخیم مات
  تحویل 8روزه
  قیمت دو رو: 115500
 • کارت ویزیت موضعی استخوانی
  تحویل 8روزه
  قیمت دو رو: 78500
 • کارت ویزیت مخملی استخوانی
  تحویل 8روزه
  قیمت دو رو: 119500
 • کارت ویزیت فانتزی مربع
  5.8×5.8 cm
 • کارت ویزیت لمینیت ضخیم براق
  تحویل 8 روزه
  قیمت دو رو: 60500
 • کارت ویزیت لمینیت ضخیم مات
  تحویل 8 روزه
  قیمت دو رو: 95500
 • کارت ویزیت موضعی استخوانی
  تحویل 8روزه
  قیمت دو رو: 33000
 • کارت ویزیت مخملی استخوانی
  تحویل 8 روزه
  قیمت دو رو: 95500
 • حداقل تیراژ کارت ویزیت هزار عدد می باشد.
 • قیمت ها به تومان می باشد.
 • قیمت ها بدون احتساب خدمات طراحی است.