قیمت چاپ تراکت های تحریر 80 گرم

 • تراکت های تحریر
  تیراژ 1000تایی
 • سایز A6 10x14cm
  قیمت یک رو:25000
  هر عدد 25
  قیمت دو رو: 35000
  هرعدد 35

 • سایز A5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو:35000
  هر عدد 35
  قیمت دو رو: 65000
  هر عدد 65

 • سایز A5 دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو:45000
  هر عدد 45
  قیمت دو رو: 75000
  هر عدد 75
 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 85000
  هر عدد 85
  قیمت دو رو: 135000
  هر عدد 135
 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو:95000
  هر عدد 95
  قیمت دو رو: 145000
  هر عدد 145
 • تراکت های تحریر
  تیراژ 2000تایی
 • سایز A6 10x14cm
  قیمت یک رو: 35000
  هر عدد 17.5
  قیمت دو رو: 45000
  هر عدد 22.5

 • سایز A5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو: 55000
  هرعدد 27.5
  قیمت دو رو: 75000
  هر عدد 37.5

 • سایز A5 دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو: 65000
  هر عدد 32.5
  قیمت دو رو: 95000
  هر عدد 47.5
 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 110000
  هر عدد 55
  قیمت دو رو: 165000
  هر عدد 82.5
 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو:125000
  هر عدد 62.5
  قیمت دو رو: 185000
  هر عدد 92.5
 • تراکت های تحریر
  تیراژ 5000تایی
 • سایز A6 10x14cm
  قیمت یک رو: 55000
  هر عدد 11
  قیمت دو رو: 75000
  هر عدد 15
 • سایزA5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو: 105000
  هر عدد 21
  قیمت دو رو: 125000
  هر عدد 25

 • سایز A5دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو:115000
  هر عدد 23
  قیمت دو رو: 145000
  هر عدد 29
 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 215000
  هر عدد 43
  قیمت دو رو: 255000
  هر عدد 51

 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو: 225000
  هر عدد 45
  قیمت دو رو: 295000
  هر عدد 59
 • تراکت های تحریر
  تیراژ 10000تایی

 • سایز A6 10x14cm
  قیمت یک رو: 100000
  هر عدد 10
  قیمت دو رو: 140000
  هر عدد 21

 • سایز A5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو: 210000
  هر عدد 21
  قیمت دو رو: 310000
  هر عدد 31
 • سایز A5دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو: 220000
  هر عدد 22
  قیمت دو رو: 280000
  هر عدد 28

 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 410000
  هر عدد 41
  قیمت دو رو: 485000
  هر عدد 48.5
 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو: 430000
  هر عدد 43
  قیمت دو رو: 570000
  هر عدد 57

قیمت چاپ تراکت های گلاسه 135 گرم

 • تراکت گلاسه 135 گرمی
  تیراژ 1000تایی
 • سایزA6 10x14cm
  قیمت یک رو:30000
  هر عدد 30
  قیمت دو رو: 45000
  هر عدد 45

 • سایز A5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو:50000
  هر عدد 50
  قیمت دو رو: 70000
  هر عدد 70
 • سایز A5دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو: 58000
  هر عدد 58
  قیمت دو رو: 85000
  هر عدد 85
 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 105000
  هر عدد 105
  قیمت دو رو:150000
  هر عدد 150
 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو:120000
  هر عدد 120
  قیمت دو رو: 175000
  هر عدد 175
 • تراکت گلاسه 135 گرمی
  تیراژ 2000تایی
 • سایز A6 10x14cm
  قیمت یک رو:40000
  هر عدد 20
  قیمت دو رو: 50000
  هر عدد 25
 • سایز A5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو:75000
  هرعدد 37.5
  قیمت دو رو: 90000
  هر عدد 45

 • سایز A5دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو: 85000
  هر عدد 42.5
  قیمت دو رو: 110000
  هر عدد 55

 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 155000
  هر عدد 77.5
  قیمت دو رو: 200000
  هر عدد 100
 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو: 170000
  هر عدد 85
  قیمت دو رو: 220000
  هر عدد 110
 • تراکت گلاسه 135 گرمی
  تیراژ 5000تایی
 • سایز A6 10x14cm
  قیمت یک رو:80000
  هر عدد 16
  قیمت دو رو: 95000
  هر عدد 19

 • سایز A5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو: 145000
  هر عدد 29
  قیمت دو رو: 165000
  هر عدد 33
 • سایز A5دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو: 160000
  هر عدد 32
  قیمت دو رو: 190000
  هر عدد 38
 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 305000
  هر عدد 61
  قیمت دو رو: 350000
  هر عدد 70
 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو: 325000
  هر عدد 65
  قیمت دو رو: 380000
  هر عدد 76
 • تراکت گلاسه 135 گرمی
  تیراژ 10000تایی

 • سایز A6 10x14cm
  قیمت یک رو: 155000
  هر عدد 15.5
  قیمت دو رو: 185000
  هر عدد 18.5
 • سایز A5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو
  280000

  هر عدد 28

 • سایز A5دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو: 310000
  هر عدد 31
  قیمت دو رو: 370000
  هر عدد 37
 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 590000
  هر عدد59
  قیمت دو رو: 680000

 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو: 625000
  هر عدد 62.5
  قیمت دو رو: 735000
  هر عدد 73.5

قیمت چاپ تراکت های گلاسه 120 گرم

 • تراکت گلاسه تیراژ 5000تایی
 • سایز A6 10x14cm
  قیمت یک رو: 65000
  هر عدد 13
  قیمت دو رو: 80000
  هر عدد 16
 • سایز A5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو: 130000
  هر عدد 26
  قیمت دو رو: 150000
  هر عدد 30
 • سایز A5دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو : 145000
  هر عدد 29
  قیمت دو رو: 175000
  هر عدد 35

 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 285000
  هر عدد 57
  قیمت دو رو: 325000
  هر عدد 65
 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو: 310000
  هر عدد 62
  قیمت دو رو: 350000
  هر عدد 70

 • تراکت گلاسه تیراژ 10000تایی

 • سایز A6 10x14cm
  قیمت یک رو: 125000
  هر عدد 12.5
  قیمت دو رو: 155000
  هر عدد 15.5
 • سایز A5 تراکتی
  14.5x20cm
  قیمت یک رو: 255000
  هر عدد 25.5
  قیمت دو رو: 295000
  هر عدد 29.5
 • سایز A5دقیق
  14.8x21cm
  قیمت یک رو: 280000
  هر عدد 28
  قیمت دو رو: 340000
  هر عدد 34

 • سایز A4 تراکتی
  20x29cm
  قیمت یک رو: 550000
  هر عدد55
  قیمت دو رو: 625000
  هر عدد 62.5
 • سایز A4 دقیق
  21×29.7
  قیمت یک رو: 595000
  هر عدد 59.5
  قیمت دو رو: 675000
  هر عدد 67.5
 • زمان تحویل از روز سفارش 7 روز
 • قیمت ها به تومان و مقطوع می باشد.
 • قیمت ها بدون احتساب طراحی است.
 • در چاپ تراکت با تیراژهای 10000 تایی بین 50 تا 250 هزار تومان صرفه جویی اقتصادی وجود دارد.