قیمت چاپ انواع جعبه پیتزا

 • جعبه پیتزا پیکو
  ابعاد 3.5x14x14
 • تیراژ 1500 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 3000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 5000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • جعبه پیتزا مینی
  ابعاد 3.5×19.5×19.5
 • تیراژ 1500 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 3000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 5000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • جعبه پیتزا تک نفره
  ابعاد 4×23.5×23.5
 • تیراژ 1500 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 3000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 5000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • جعبه پیتزا دونفره
  ابعاد 4×26.5×26.5
 • تیراژ 1500 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 3000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 5000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • جعبه پیتزا ایتالیایی
  ابعاد 3.5×29.5×29.5
 • تیراژ 1500 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 3000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 5000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • جعبه پیتزا خانواده
  ابعاد 33x33x5
 • تیراژ 1500 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 3000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ
 • تیراژ 5000 تایی
  قیمت تک رنگ
  قیمت دو رنگ
  قیمت چهار رنگ

قیمت چاپ انواع سینگل جعبه پیتزا

 • سینگل مینی
  ابعاد 18×18
 • تیراژ 1000تایی
  قیمت پایه 45 تومان
 • سینگل تک نفره
  ابعاد 22×22
 • تیراژ 1000تایی
  قیمت پایه 50 تومان
 • سینگل دونفره
  ابعاد 26×26
 • تیراژ 1000تایی
  قیمت پایه 75 تومان
 • سینگل خانواده
  ابعاد 31×31
 • تیراژ 1000تایی
  قیمت پایه 85 تومان